Bosanski kolosijek Banovići

Post Reply
kolska
Posts: 1304
Joined: Sun Oct 04, 2009 9:12 pm
Location: Banaovići

Bosanski kolosijek Banovići

Post by kolska »

UG Bosanski kolosijek egsistira od novembra 2006 godine. Registrovano je u Tuzli sa sjedištem u Banovićima. Odluka o osnivanju izgleda ovako:
UDRUŽENJE GRAĐANA
„BOSANSKI KOLOSIJEK“ BANOVIĆI
Banovići Branilaca Banovića broj 17,
Banovići¬¬__________2006.godine

O D L U K A
O OSNIVANJU UDRUŽENJA GRAĐANA
„BOSANSKI KOLOSIJEK“ BANOVIĆIBanovići, novembar 2006.godine
Na osnovu člana 12 i 13 Zakona o udruženjima i fondacijama (sl. Novine FbiH, broj: 45 /02) Osnivačaka skupština Udruženja građana „Bosanski kolosijek“ Banovići na sjednici održanoj dana 30.11.2006.godine, donosi:

O D L U K A
O OSNIVANJU UDRUŽENJA GRAĐANA
„BOSANSKI KOLOSIJEK“ BANOVIĆI


Član 1
Osnivači Udruženja građana „Bosanski kolosijek“ Banovići (u daljem tekstu Udruženje) su:
1. Berbić Edhem iz Banovića, ulica H. Bune 3A,
2. Tabučić Alsad iz Živinica, ulica Maršala Tita 1,
3. Užičanin Rasim iz Živinica, ulica Živiničke Ose bb,
4. Husić Adil iz Banovića, Banovići Selo bb,
5. Avdić Edhem iz Banovića, Gornji Bučik bb,
6. Mandalović Sead iz Banovića, ulica Branilaca 68,
7. Demirović Ibrahim iz Banovića, Banovići Selo BB,
8. Talović Sead iz Banovića, ulica Husinske Bune 3C,
9. Hodžić Dževad iz Banovića, ulica Branilaca32,
10. Mostarlić Adem iz Banovića, ulica Husinske Bune bb,
11. Čolić Redžo iz Banovića, Banovići Selo bb,
12. Mrkonjić Amir iz Banovića,
13. Maksimović Nedeljko iz Banovića, ulica Branilaca 30,

Oanivači iz prethodnog stava donose Odluku o osnivanju Udruženja građana „Bosanski kolosijek“ Banovići.


Član 2
Udruženje se osniva za područje Tuzlasnkog kantona.


Član 3
Udruženje će postojati i djelovati pod punim i skraćenim nazivom.


Član 4
Puni naziv udruženja je: Udruženje građana „Bosanski kolosijek“ Banovići.
Skraćeni naziv udruženja je „Bosanski kolosijek“ Bnaovići.Član 5
Sjedište Udruženja je u Banovićima, ulica Branilaca Banoviće 27.


Član 6
Osnovni ciljevi i zadaci Udruženja su:
- Prikupljanje i obrada naučne i stručne literature vezane za željeznicu uopšte;
- Organizacija stručnih skupova, savjetovanja, seminara, stručnih ekskurzija u zemlji i inostranstvu i drugi oblici stručnog obrazovanja o oblasti željeznica;
- Objavljivanje knjiga i drugih publikacija o istoriji željeznica i ostalih tema vezanih za željeznice u skladu sa zakonom;
- Saradnja sa Željeznicama Federacije BiH, Željeznicama Republike Srpske, Industrijskim željeznicama, kao i sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu u skladu sa zakonom;
- Pomoć i učestvovanje u projektima zaštite muzejskih eksponata vezanih za željeznicu i njenu istoriju;
- Promocija svojih ciljeva putem publikacija, interneta i stručnih ekskurzija, predavanja te organizovanja izložbi i seminara vezanih za istoriju željeznica, razvoj željezničkog turizma, projekata muzejskih pruga u skladu sa zakonom.Član 7
Ovlašćuje se Hodžić Dževad, sin Hasiba sa JMB 1206960180705 iz Banovića, da podnese zahtjev za
upis Udruženja u registar udruženja građana kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona
sa potrebnim prilozima i ispravama, kao i da obavi druge poslove u vezi sa navedenim upisom.


Član 8
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Član 9
Izmjene i dopune ove Odluke vrše se na isti način i postupkom propisanim za njeno donošenje.


Član 10
Ova Odluka će se dostaviti Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlasnkog kantona uz zahtjev za
upis Udruženja u registar udruženja građana, kojeg vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlasnkog
kantona.
Banovići, 30.11.2006godine.


PREDSJEDAVAJUĆI
OSNIVAČKE SKUPŠTINE______________________


Statu UG izgleda ovako:

UDRUŽENJE GRAĐANA
„BOSANSKI KOLOSIJEK“ BANOVIĆI
Banovići Branilaca Banovića broj 27, BanovićiS T A T U T
udruženja građana „Bosanski kolosijek“ Banovići
Banovići, novembar 2006.godine

Na osnovu člana 14 Zakona o udruženjima i fondacijama /sl.novine F BiH broj45/2002/ od 20.09.2002.godine Skupština udruženja „Bosanski kolosijek“ Banovići donosi:

STATUT
udruženja građana „Bosanski kolosijek“ Banovići


I OPĆE ODREDBE :

Član 1.
Ovim statutom utvrđuje se :
- naziv, sjedište i područje djelovanja;
- djelatnost, svrha i programski ciljevi;
- uslovi i način učlanjenja u Udruženje i prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornosti članova;
- organi upravljanja, način njihovog izbora, uslovi i način opoziva;
- trajanje mandata, način odlučivanja i odgovornosti;
- način sticanja i raspolaganja sredstvima;
- javnost rada;
- način donošenja Statuta i izmjena i dopuna Statuta;
- znak, pečat i štambilj;
- zastupanje i predstavljanje i
- uslovi za prestanak rada.


Član 2.
Udruženje građana „Bosanski kolosijek“ Banovići (u daljem tekstu Udruženje) osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj zaštita parnih lokomotiva, obnavljanje i popravka vrijednih žaljezničkih eksponata vezanih za istoriju željeznice, razvijanje programa obnove turističkih pruga u Bosni i Hercegovini, razvoja željezničkog turizma, promovisanja i izdavanja knjiga i brošura na temu željeznica, istorije željeznice, saradnja sa muzejima za željeznicu, organizovanja studijskih putovanja u zemlji i inostranstvu sa ciljem upoznavanja dostignuća i organizacije muzejskih željeznica i sličnih Udruženja te prikupljanja voznih sredstava od istorijskog značaja za željeznicu.II NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA

Član 3.
Naziv Udruženja je :
„Bosanski kolosijek“ Banovići
Sjedište Udruženja:
Banovići, ulica Branilaca Banovića broj 27


III DJELATNOST, SVRHA I PROGRAMSKI CILJEVI

Član 4.
Djelatnost, svrha i programski ciljevi Udruženja su :
- Prikupljanje i obrada naučne i stručne literature vezane za željeznicu uopšte;
- Organizacija stručnih skupova, savjetovanja, seminara, stručnih ekskurzija u zemlji i inostranstvu i drugi oblici stručnog obrazovanja o oblasti željeznica;
- Objavljivanje knjiga i drugih publikacija o istoriji željeznica i ostalih tema vezanih za željeznice u skladu sa zakonom;
- Saradnja sa Željeznicama Federacije BiH, Željeznicama Republike Srpske, Industrijskim željeznicama, kao i sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu u skladu sa zakonom;
- Pomoć i učestvovanje u projektima zaštite muzejskih eksponata vezanih za željeznicu i njenu istoriju;
- Promocija svojih ciljeva putem publikacija, interneta i stručnih ekskurzija, predavanja te organizovanja izložbi i seminara vezanih za istoriju željeznica, razvoj željezničkog turizma, projekata muzejskih pruga u skladu sa zakonom.IV UVJETI I NAČIN UČLANJENJA U UDRUŽENJE I PRESTANAK ČLANSTVA
I PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA

Član 5.
Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut, a pristup u članstvo Udruženja je dobrovoljan.
Odluku o članstvu donosi Predsjedeništvo Udruženja.
Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice u Udruženje.
Članstvo u Udruženju može prestati dužom neaktivnosti člana Udruženja.
Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština Udruženja a na prijedlog predsjedništva.
Osim članova Udruženja Skupština može dodijeliti status počasnog člana osobama koje su svojim postupcima pomogli u ostvarenju ciljeva Udruženja. Počasni članovi mogu učestvovati na Skupštini Udruženja kao posmatrači bez prava glasa.

Član 6.
Član ima pravo da:
1. Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u odlučivanju i ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2. Neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini i preko organa Udruženja;
3. Bira i bude biran u organe Udruženja;
4. Da bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.
5. Da dobije člansku kartu.

Član 7.
Član je dužan da :
1. Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2. Učestvuje, u skladu sa interesovanjima, u aktivnosti Udruženja;
3. Plaća članarinu;
4. Obavlja i duge poslove koje mu povjeri Predsedništvo Udruženja;
V ORGANI UPRAVLJANJA, NAČIN NJIHOVOG IZBORA, UVJETI I NAČIN
OPOZIVA, TRAJANJE MANDATA, NAČIN ODLUČIVANJA I ODGOVORNOST

Član 8.
Organi Udruženja su :
- Skupština Udruženja;
- Predsjedništvo Udruženja;
- Predsjednik skupštine;
- Predsjednik Udruženja;
- Nadzorni odbor i
- Statutarna komisija;
A) SKUPŠTINA UDRUŽENJA

Član 9.
Skupštinu udruženja čine svi njegovi članovi.
Skupština:
- donosi Statut i izmjene i dopune Statuta i druge akte određene Statutom;
- donosi poslovnik o radu Skupštine Udruženja;
- daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja Udruženja;
- bira i razrješava dužnosti Predsjedništvo, nadzorni odbor, predsjednika i dopredsjednika Skupštine, članove predsjedništva;
- donosi plan i program rada;
- razmatra i usvaja najmanje jednom godišnje izvještaj o radu Predsjedništva;
- razmatra i usvaja finansijski plan i izvještaj;
- donosi odluke o udruživanju orgtanizacije u saveze i druge asocijacije i bira i opoziva svoje predstavnike i istim;
- rješava i zauzima stavove o predstavkama, žalbama i prijedlozima svojih članova;
- donosi preporuke i smjernice o radu organizacije;
- odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa;

Član 10.
Skupština se saziva najmanje jedno godišnje a po potrebi i više puta.
Odluku o saszivanju Skupštine donosi predsjednik Skupštine u dogovoru sa predsjedništvom.
Predsjednik Skupštine je dužen sazvati Skupštinu na inicijativu (pismeni zahtjev) najmanje ½ jedne polovine članova, te na zahtjev predsjedništva i nadzornog odbora.
Pokretači inicijative za održavanje vanredne Skupštine dužni su uz pismeni zahtjev, Predsjedniku Skupštine predložiti dnevni red koji će se razmatrati na Skupštini.
Predsjednik Skupštine dužan je sazvati vanrednu Skupštinu u roku od mjesec dana od dana prijema inicijative.
Skupština punopravno odlučije ako je prisutna najmanje ½ (jedna polovina) + jedan član.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmjenama i dopunama Statuta neophodna je dvotrećinska većina prisutnih članova.

B) PREDSJEDNIŠTVO UDRUŽENJA

Član 11.
Skupština iz svog sastava bira Predsjedništvo Udruženja koje broji 5 članova i 1 zamjenika člana.
Članovi i zamjenk člana biraju se iz reda članova Skupštine za mandatni rok od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora.
Predsjedništvo radi i odlučuje na sjednicama.


Predsjedništvo može raditi i odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje nadpolovična većina izabranih članova.
Odluke se donose nadpolovičnom većinom prisutnih članova.
Član predsjedništva može biti razrješen dužnosti i prije isteka mandata:
- ako podnese pismenu ostavku;
- ako trajno napusti Bosnu i Hercegovinu;
- ako se ogrješi o odredbe ovog Statuta;
- ako nadležni organ utvrdi krivičnu odgovornost člana;
Predsjednika Udruženja bira Skupština, a zamjenik i sekretar se imenuju na predsjedništvu.
Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Zamjenik i sekretar su ovlašteni da, u odsustvu predsjednika , zastupaju Udružanje i potpisuju sva finansijska i novčana dokumenta u ime predsjednika Udruženja, a po prethodnoj saglasnosti predsjednika.


Predsjedništvo Udruženja:
1. Donosi poslovnik oradu predsjedništva Udruženja;
2. Bira i razrješava podpredsjednika i sekretara;
3. U pauzi između dvije Skupštine razrješava člana predsjedništva i imenuje zamjenika za član predsjedništva;
4. Rukovodi radom Udruženja između dvije Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
5. Organizuje redovno obavljanje djelatnosti Udruženja;
6. Povjerava posebne poslove pojedinim članovima;
7. Donosi finansijske odluke;
8. Odlučuje o pokretanju postupka izmjene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na prijedlog najmanje 10 (deset) članova Udruženja i saziva statutarnu komisiju;
9. Rad udruženja je javan a Predsjedništvo se stara o redovnom obavještavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost;

C) NADZORNI ODBOR

Član 12.
Nadzorni odbor od tri (3) člana bira i razrješava Skupština Udruženja i za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja.
Članovi nadzornog odbora ne mogu biti članovi predsjedništva.

Član 13.
Nadzorni odbor nadzire cjelokupno materijalno i finansijsko poslovanje, odnosno pravilnost i urednost istog, te vodi računa o provođenju finansijskog plana i programa i sprovođenju odluka i zaključaka Skupštine Udruženja. Najmanje jednom godišnje, a po pravilu po završnom računu, vrši pregled materijalno finansijskog poslovanja i o tome podnosi izvještaj Skupštini Udruženja. O svim uočenim nepravilnostima nadzorni odbor je dužan pismeno upozoriti predsjedništvo i Skupštinu Udruženja.
D) PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

Član 14.
Predsjednik Udruženja u okviru svoje funkcije:
- zakazuje sjednice Predsjedništva, predlaže dnevni red i predsjedava im;
- stara se o provođenju odluka i zaključaka Predsjedništva;
- stara se o realizaciji Programa i plana rada Skupštine i predsjedništva;
- daje inicijative i prijedloge za rješavanje određenih pitanja;
- ostvaruje saradnju sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
- formira stručne ekipe ili radne grupe za rješavanje određenih pitanja;
- zastupa i predstavlja Udruženje;
- obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost stavi predsjedništvo;

Član 15.
Predsjednik Udruženja zakazuje sjednice predsjedništva na svoju inicijativu ili inicijativu najmanje 2 člana predsjedništva.
U slučaju odsutnosti zamjenjuje ga zamjenik koji u tom slučaju preuzima sve ingerencije predsjednika.
Sjednici predsjedništva poziva predsjednika Skupštine Udruženja.

Član 16.
Mandat predsjednika Udruženja je 4 godine i može biti ponovo biran ukoliko Skupština njegov rad procjeni pozitivnim i uspješnim.
Predsjednik može biti razrješen dužnosti prije isteka mandata po svojoj volji ili mimo svoje volje odlukom Skupštine.
Predsjednik je odlukom Skupštine razrješen dužnosti:
- po svojoj volji danom usvajanja pismene ostavke ili izjave da više ne može ili ne želi da obavlja dužnost;
- mimo svoje volje, ako povjerenu dužnost ne obavlja uredno, ažurno ili radi mimo odredaba Statuta, ako svojim postupcima krši ugled i dostojanstvo člana Udruženja, ako mu je pravosnažnom presudom izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci ili duže;

E) PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA

Član 17.
Predsjednika Skupštine Udruženja bira i razrješava dužnosti Skupština Udruženja na svojoj sjednici, nadpolovičnom većinom glasova.
Mandat predsjednika Skupštine Udruženja je 4 (četiri) godine i može biti ponovo biran ukoliko Skupština njegov rad ocjeni pozitivnim i uspješnim.
Predsjednik Skupštine Udruženja može biti razrješen dužnosti pod istim uslovima kao predsjednik Udruženja.
Predsjedniki Skupštine Udruženja ne može biti član predsjedništva.
Za svoj rad odgovoran je Skupštini Udruženja.

Član 18.
Predsjednik Skupštine Udruženja u okviru svoje funkcije:
- saziva sjednice Skupštine Udruženja, predlaže dnevni red i presjedava im;
- zajedno sa Predsjedništvom Udruženja priprema i dostavlja materijal za Skupštinu;
- stara se o realizaciji Programa rada Skupštine Udruženja;
- stara se o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Udruženja;
- stara se o primjenjivanju odredaba Statuta i Poslovnika o radu Skupštine Udruženja;

- daje inicijative i prijedloge za rješavanje određenih pitanja iz nadležnosti Skupštine Udruženja;
- radi i druge poslove koje mu u nadležnost stavi Skupština Udruženja;

F) STATUTARNA KOMISIJA

Član 19.
Statutarnu komisiju od tri (3) člana bira Skupština Udruženja nadpolovičnom većinom glasova.
Mandadat Statutarne komisije je četiri (4) godine i mogu biti ponovo birani.

Član 20.
Statutarna komisija prati ostvarivanje Statuta i drugih akata Skupštine Udruženja, predlaže Skupštini Udruženja tekst autentičnog tumačenja istih i daje prijedloge za izmjenu i dopunu Statuta Udruženja i drugih akata Skupštine Udruženja.
Statutarna komisija vrši tumačenje Statuta i drugih akata i vrši ocjenu usklađenosti odluka.

VI NAČIN DONOŠENJA ODLUKE O PRESTANKU RADA UDRUŽENJA

Član 21.
Odluku o prestanku rada Udruženja donosi Skupština Udruženja na svojoj sjednici ako se za takvu odluku izjasni najmanje dvije trećine članova.

Član 22.
Imovina i sredstva Udruženja u slučaju prestanka rada Udruženja, odlukom Skupštine Udruženja prenose na članovima Udruženja, dokumentacija vezan za istoriju predaće se nekoj organizaciji slične djelatnosti ili muzeju.


VII NAČIN STICANJA, KORIŠTENJA I RASPOLAGANJA SREDSTVIMA
UDRUŽENJA

Član 23.
Izvori finansiranja i materijalnih sredstava Udruženja su :
- članarina;
- budžetska sredstva;
- donacije fizičkih i pravnih lica;
- konkurisanjem projekata kod državnih i stranih organizacija;
- drugi izvori u skladu sa zakonom;VIII JAVNOST RADA

Član 24.
Rad Udruženja je javan.
Javnost rada se ogleda naročito u omogućavanju sredstvima javnog informisanja, praćenja i snimanja sjednica organa i tijela Udruženja, istupanje nosioca funkcija na javnim skupovima, radiju i tv, pisanjem brošura, informacija, biltena i drugih pisanih informacija, organizovanjem konferencija za štampu, oglašavanjem na oglasnim tablama i nadruge načine obavještavanjem javnosti.
IX NAČIN DONOŠENJA STATUTA I IZMJENA I DOPUNA STATUTA

Član 25
Statut Udruženja se donosi na sjednici Skupštine Udruženja, nakon rasprave dvotrećinskom većinom prisutnih članova.
Izmjene i dopune Statuta Udruženja se donose na isti način i po postupku kao kod donošenja Statuta Udruženja.X PEČAT I ŠTAMBILJ UDRUŽENJA

Član 26.
Udruženje ima svojstvo pravnog lica, a stiče ga danom upisa u sudski registar Udruženja građana TK nadležnog ministarstva TK.

Član 27.
Udruženje ima pečat i štambilj:
1. Pečat Udruženja je okruglog oblika, prečnika 33mm, sa tekstom po obodu :
„Bosanski kolosijek“ Banovići i parnom lokomotivom u sredini
2. Štambilj je pravougaonog oblika dimenzija 30x50 mm sa tekstom:
„Bosanski kolosijek“ Banovići
Broj______/_______. Datum__________


Predsjedavajući Osnivačke skupštineUžičanin Rasim


Svi koji imaju interesa shodno članu 2 statuta neka se jave za učlanjenje i da daju svoj doprinos u širenju djelokruga rada UG Bosanski kolosijek Banovići.

:roll: :lol: :arrow: :idea: :idea:
parnjača-Banovići
Image
User avatar
Ćiro_bos
Posts: 3225
Joined: Mon Jun 01, 2009 4:44 pm
Location: Brčko-Tuzla, BiH

Re: Bosanski kolosijek Banovići

Post by Ćiro_bos »

U Banovićima uskoro javna prezentacija turističkog voza, voz će biti sastavljen od: na čelu voza lokomotiva 25-30, dalje lokomotiva 55-99, potom panoramski vagon preuređen u Banovićima, zatim salon vagon takođe preuređen u Banovićima, plato vagon sa drvenim klupama i nakraju voza lokomotiva 83-180. Prezentacija je povodom javne rasprave kako bi prejekat krenuo a za članove UG Bosanski kolosijek organizovat će se posebna vožnja sa mađaricom. Datum će biti javljen članovima na vrijeme. : :wink: :wink: :wink: :wink: :kul :kul :kul :mrgreen:
Svaki znalac zna zašto se udruženje zove Bosanski kolosijek i šta znači taj izraz. Iako po naslovu zvuči da je udruženje nastalo zbog ljubavi i očuvanja kolosijeka 0,76 m ("Bosanski kolosijek"), udruženje baštini interes i za druge širine kolosijeka...svu željeznicu. To je najvjerovatnije jedino udruženje ljubitelja željeznice u BiH!
Ja sam ponosni član, odnedavno, a mogu poručiti zainteresovanima da član može biti svako ko to želi, ko prihvata statut i program udruženja, a učlanjenje se može obaviti i "na daljinu" znači i sa drugog kontinenta se može dati svoj doprinos.
Ima statut, članske karte i sve ostalo što je potrebno za udruženje. Website udruženja u pripremi...Udruženje je registrovano u Tuzli.
b]Malo slikica[/b]
Prednje stranice članske karte

Image

Unutrašnjost članske karte

Image

Salon vagon u izradi, a sada je već završen...

Image

Pored njega je i obrtno postolje sa njegovim osovinama

Image

Vagon koji već saobraća

Image

O vučnim sredstvima za promotivni voz, tri parnjače, drugi put, uskoro!
pozdrav...
Posavina expres
kolska
Posts: 1304
Joined: Sun Oct 04, 2009 9:12 pm
Location: Banaovići

Re: Bosanski kolosijek Banovići

Post by kolska »

Ćiro_bos odlična dopuna nastavljamo zajedno. pozdrav :arrow: :idea: :P :P
parnjača-Banovići
Image
User avatar
Ćiro_bos
Posts: 3225
Joined: Mon Jun 01, 2009 4:44 pm
Location: Brčko-Tuzla, BiH

Re: Bosanski kolosijek Banovići

Post by Ćiro_bos »

kolska wrote:Ćiro_bos odlična dopuna nastavljamo zajedno. pozdrav :arrow: :idea: :P :P
Hvala kolska, a ja sada idem u noćnu...ti se sada sam bori za ciljeve i ideje udruženja
pozdrav...
Posavina expres
User avatar
Bo Bo
Posts: 2283
Joined: Mon Jun 01, 2009 2:50 pm
Location: Sarajevo BiH

Re: Bosanski kolosijek Banovići

Post by Bo Bo »

Drago mi je da smo dobili na forumu nekog iz ovog udruženja, iskrene čestitke za uloženi trud u ovaj projekat.
Srdačan pozdrav Bo Bo ;) .
Image
User avatar
68847
Posts: 1895
Joined: Mon Jun 01, 2009 3:33 pm
Location: Travnik

Re: Bosanski kolosijek Banovići

Post by 68847 »

veri dobro
tu sam... ako ima kakve koristi
Sub sole aut pluvia ducemus ea.
kolska
Posts: 1304
Joined: Sun Oct 04, 2009 9:12 pm
Location: Banaovići

Re: Bosanski kolosijek Banovići

Post by kolska »

68847 vajde ima od svakog člana barem kao podrška. Kolska!
:P :P :P :lol:
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 708
Joined: Mon Sep 15, 2008 5:00 am
Contact:

Re: Bosanski kolosijek Banovići

Post by admin »

Dobrodošao Kolska, lijepo je ćuti da postoji jedno ovako udruženje i naravno da će svaki ljubitelj željeznice pružiti podršku jednom ovakvom udruženju.
gc
Posts: 172
Joined: Tue Jun 02, 2009 1:21 am

Re: Bosanski kolosijek Banovići

Post by gc »

:lol:

Javite nam web adresu cim bude u pogonu.
User avatar
damir661
Posts: 1382
Joined: Tue Jun 02, 2009 12:48 pm
Location: Beograd-SRB

Re: Bosanski kolosijek Banovići

Post by damir661 »

Odlicno uradjen posao. :D
Nadam seda cu se nekad provozati tuda
Post Reply